NỀN TẢNG TIẾP THỊ LAN TOẢ QUA THÔNG ĐIỆP ĐĂNG TẢI CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Xây dựng thương hiệu, gia tăng doanh số.
Kiếm tiền và nổi tiếng hơn.

Các Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") mô tả các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng Nền Tảng, chức năng của Nền Tảng, và Dịch Vụ áp dụng cho Người Ảnh Hưởng. Bạn xác nhận rằng các Điều Khoản Sử Dụng này điều chỉnh quan hệ giữa chúng tôi với tư cách là bên điều hành Nền Tảng và quan hệ pháp lý (như được quy định tại Điều 6) giữa chúng tôi và bạn theo các điều khoản được quy định sau đây.

Các Điều Khoản Sử Dụng này đã được sửa đổi lần cuối vào ngày 27 tháng 8 năm 2017.

Trong Điều Khoản Sử Dụng này:

"Tài Khoản" nghĩa là tài khoản do bạn, với tư cách là Người Ảnh Hưởng,mở khi đăng ký sử dụng trên Nền Tảng.

"Xác Nhận Tài Khoản" nghĩa là văn bản xác nhận mà chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi khi mở một Tài Khoản và chúng tôi sẽ yêu cầu trước khi có thể thanh toán bất kỳ khoản Phí Người Ảnh Hưởng nào cho bạn.

"Luật Áp Dụng" nghĩa là bất kỳ luật, nghị định, thông tư, hoặc quy định áp dụng cho những Người Sử Dụng hoặc Công Ty theo từng thời điểm khi sử dụng Nền Tảng hoặc khi tiến hành Chiến Dịch.

"Chiến Dịch" nghĩa là một chiến dịch để giới thiệu hoặc bảo trợ cho một thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ do Khách Hàng đề xuất và theo đó một Người Ảnh Hưởng có thể gửi Đề Xuất thông qua Nền Tảng.

"Nội Dung Chiến Dịch" nghĩa là nội dung mô tả Chiến Dịch do Khách Hàng chuẩn bị và đề ra các Quy Định của Chiến Dịch và yêu cầu sử dụng Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng theo quy định.

"Quy định của Chiến Dịch" nghĩa là các quy định và yêu cầu cụ thể của Khách Hàngcho Chiến Dịch, bao gồm các điều khoản và điều kiện của Chiến Dịch, tiêu chuẩn tuyển chọn Người Ảnh Hưởng, các KPI đối với Dịch Vụ và các chi tiết khác mà Khách Hàng có thể xác định.

"Khách Hàng" nghĩa là chủ sở hữu thương hiệu hoặc một thương nhân có nhu cầu tìm kiếm Đề Xuất từ những Người Ảnh Hưởng về Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng.

"SOCIAL8.ASIA", "chúng tôi", "của chúng tôi" nghĩa là CÔNG TY CỔ PHẦN SOCIAL8 ASIA, một công ty cổ phần được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314533136 tại TP. Hồ Chí Minh.

"Tài Khoản Không Hoạt Động" nghĩa là một Tài Khoản đã không được truy cập trong một khoảng thời gian liên tục 6 tháng.

"Người Ảnh Hưởng","bạn" hoặc "của bạn" nghĩa là một Người Ảnh Hưởng duy trì một Tài Khoản với Nền Tảng và có thể gửi một đề xuất thông qua Nền Tảng để thực hiện Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng.

"Phí Người Ảnh Hưởng" nghĩa là phí dịch vụ do một Người Ảnh Hưởng đề nghị trong Đề Xuất cho một Chiến Dịch và nếu Người Ảnh Hưởng được Khách Hàng chọn, thì có thể được hưởng khi hoàn tất thành công Chiến Dịch (sau khi khấu trừ Phí Nền Tảng).

"Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng" nghĩa là sự bảo trợ, quảng cáo, giới thiệu, bình luận hoặc nhận xét thuận lợi khác về thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ theo đó một Chiến Dịch được tiến hành và bất kỳ dịch vụ phát sinh nào khác của Người Ảnh Hưởng thông qua Nền Tảng Tiếp Thị theo quy định đối với một Người Ảnh Hưởng được Khách Hàng chọn để tiến hành một Chiến Dịch.

"Quyền Sở Hữu Trí Tuệ" nghĩa là bất kỳ và toàn bộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ tồn tại toàn cầu và nội dung của các quyền đó, bao gồm: (a) bằng sáng chế, bản quyền, quyền đối với sơ đồ mạch (hoặc quyền tương tự), thiết kế đăng ký, nhãn hiệu có đăng ký hoặc không đăng ký, và bất kỳ quyền nào được bảo mật thông tin mật; và bất kỳ quyền nào (b) bất kỳ hồ sơ xin hoặc quyền xin đăng ký bất kỳ quyền nào đã dẫn chiếu ở đoạn (a), dù các quyền này có đăng ký hoặc có thể được đăng ký và tồn tại theo bất kỳ pháp luật nào, theo thông luật hoặc theo lẽ công bằng.

"KPI" nghĩa là chỉ số đánh giá chất lượng có thể đo lường mà một Người Ảnh Hưởng phải đáp ứng khi cung cấp Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng theo quy định trong Nội Dung Chiến Dịch, được mô tả cụ thể bằng số mục đăng tải (posts) mà một Người Ảnh Hưởng sẽ cung cấp.

"Nền Tảng Tiếp Thị" nghĩa là nền tảng hoặc phương tiện theo đó một Người Ảnh Hưởng được tuyển chọn sẽ thực hiện Chiến Dịch và cung cấp Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng, bao gồm không giới hạn, bất kỳ mạng xã hội, phương tiện truyền thông trực tuyến hoặc ngoại tuyến, hoặc các phương tiện khác hoặc cách thức khác theo đó Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng liên quan sẽ được cung cấp.

"Nền Tảng" nghĩa là nền tảng do SOCIAL8.ASIA điều hành thông qua trang mạng “SOCIAL8.ASIA” hoặc theo cách khác (bao gồm bất kỳ ứng dụng, công cụ hoặc dịch vụ nào) cho phép các thương hiệu và doanh nghiệp tiến hành Chiến Dịch và chỉ định những Người Ảnh Hưởng để tiến hành Chiến dịch theo ngân sách đã phê duyệt trước và các KPI đối với Chiến Dịch.

"Phí Nền Tảng" nghĩa là phí dịch vụ được chúng tôi áp dụng đối với những Người Ảnh Hưởng khi sử dụng Dịch Vụ Nền Tảng liên quan đến một Chiến Dịch theo đó họ được tuyển chọn và được hưởng Phí Người Ảnh Hưởng. Phí Nền Tảng sẽ được khấu trừ từ Phí Người Ảnh Hưởng hoặc được trả theo cách khác theo Điều Khoản Sử Dụng này.

"Dịch Vụ Nền Tảng" nghĩa là các dịch vụ do SOCIAL8.ASIA cung cấp theo từng thời điểm cho Khách Hàng và/hoặc Người Ảnh Hưởng, tùy trường hợp cụ thể, nhưng không bao gồm Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng.

"Công Nghệ Nền Tảng" nghĩa là công nghệ trên cơ sở đó Nền Tảng được xây dựng, gồm bất kỳ mã và thuật toán nào, được sử dụng trong việc điều hành Nền Tảng.

"Chính Sách Quyền Riêng Tư" nghĩa là một bản Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi có thể được tham khảo tại đây [link].

"Đề Xuất" nghĩa là một đề xuất tiếp thị do một Người Ảnh Hưởng phù hợp đến Khách Hàng liên quan đến Chiến Dịch và Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng mà Người Ảnh Hưởng đề xuất cho Khách Hàng.

"Người Sử Dụng" nghĩa là, căn cứ theo ngữ cảnh, Khách Hàng hoặc Người Ảnh Hưởng.

"Lãnh Thổ" nghĩa là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

1. Mô Tả Nền Tảng

SOCIAL8.ASIA là một Nền Tảng kết nối các Khách Hàng và những Người Ảnh Hưởng để thực hiện thành công các Chiến Dịch. Nền tảng sử dụng thuật toán trên cơ sở dữ liệu và Công Nghệ Nền Tảng để cho phép các Khách Hàng tìm kiếm và chọn trước Người Ảnh Hưởng để báo giá thực hiện các Chiến Dịch và cung cấp Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng.

2. Quy định chung về Sử Dụng Nền Tảng

a) Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của các Điều Khoản Sử Dụng này, và đồng ý rằng các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ áp dụng bất kỳ khi nào bạn sử dụng Nền Tảng, hoặc khi bạn sử dụng các công cụ do chúng tôi cung cấp để tương tác với Nền Tảng hoặc với những Người Sử Dụng khác. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này và bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng của chúng tôi, bạn đồng ý với bất kỳ Điều Khoản Sử Dụng nào được cập nhật như vậy theo từng thời điểm.

b) Trừ khi được quy định bởi các pháp luật liên quan, chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng hoặc các tính năng của Nền Tảng. Tuy nhiên, bằng cách cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn vào bất kỳ thời điểm nào, theo toàn quyền của chúng tôi, để thông báo cho bạn về bất kỳ cập nhật nào đối với các tính năng của Nền Tảng hoặc các Điều Khoản Sử Dụng

3. Đăng Ký Tài Khoản

a) Dù bạn sử dụng Nền Tảng với tư cách là Người Ảnh Hưởng, bạn phải trước hết đăng ký một Tài Khoản với chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một văn bản Xác Nhận Tài Khoản trước khi cho phép sử dụng Tài Khoản. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một văn bản Xác Nhận Tài Khoản trước khi thanh toán bất kỳ khoản Phí Người Ảnh Hưởng nào cho bạn. Thông tin do bạn cung cấp để đăng ký Tài Khoản phải chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tên người sử dụng do bạn cung cấp không được là tên của người khác cũng như không được vi phạm bất kỳ quyền nào của một bên thứ ba, cũng như không thô tục hoặc có thể bị chúng tôi phản đối vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi có toàn quyền đóng Tài Khoản của bạn hoặc yêu cầu bạn thay đổi tên người sử dụng vào bất kỳ thời điểm nào nếu bạn không tuân thủ quy định trên. Chúng tôi có toàn quyền quyết định từ chối đăng ký Tài Khoản cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

b) Bạn xác nhận với chúng tôi là bạn có thẩm quyền hành động thay mặt người hoặc tổ chức mà bạn đại diện để xin đăng ký Tài Khoản. Chúng tôi có thể liên hệ, và cung cấp thông tin đăng nhập tới địa chỉ email hoặc địa chỉ thư tín do bạn cung cấp khi đăng ký Tài Khoản hoặc khi bạn cập nhật các thông tin tin trên tới chúng tôi hoặc qua hình thức trực tuyến.

c) Chúng tôi lưu ý rằng bạn phải ít nhất 16 tuổi để tạo Tài Khoản Người Ảnh Hưởng và chúng tôi bảo lưu quyền xin xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn nếu bạn dưới 18 tuổi.

d) Nếu đăng ký một Tài Khoản thay mặt một tổ chức hoặc pháp nhân (“Tổ Chức”), bạn đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này thay mặt cho Tổ Chức đó và bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn có thẩm quyền ràng buộc Tổ Chức tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này. Trong trường hợp này “bạn” và “của bạn” trong các Điều Khoản Sử Dụng này dẫn chiếu đến bạn và Tổ Chức đó. Chúng tôi có thể yêu cầu giấy xác nhận của công ty theo hình thức chúng tôi quy định trước khi đồng ý mở hoặc chấp thuận mở Tài Khoản cho một Tổ Chức.

e) Chúng tôi sẽ nổ lực hợp lý để bảo mật Tài khoản của ban. Tuy nhiên, bạn phải tự chịu trách nhiệm bảo mật Tài Khoản và đối với các hoạt động của Tài Khoản. Nền Tảng sẽ cung cấp cho bạn một tùy chọn để xóa Tài Khoản và hủy đăng ký.Tuy nhiên, chúng tôi có thể tạm thời từ chối hủy Tài Khoản trong khi đang thực hiện Chiến Dịch, mà bạn đang tham gia, hoặc với tư cách là Khách Hàng hoặc một Người Ảnh Hưởng.

f) Chúng tôi có thể tạm thời từ chối hủy Tài Khoản trong khi đang thực hiện đã không đăng nhập vào Nền Tảng trong một giai đoạn ít nhất là 6 tháng.

4. Hành Xử Chung

Trong khi sử dụng Nền Tảng, bạn sẽ không và sẽ không cho phép bất kỳ người nào được sử dụng Tài Khoản của bạn để:

a) Đăng tải nội dung hoặc hạng mục theo các thể loại hoặc lĩnh vực không phù hợp trên Nền Tảng của chúng tôi

b) Vi phạm bất kỳ Luật Áp Dụng, quyền bên thứ ba hoặc, vi phạm Hợp Đồng, tùy trường hợp cụ thể;

c) Đăng nội dung không đúng sự thật, không chính xác, gây hiểu lầm, mang tính chất phỉ báng, bất hợp pháp hoặc dung tục (bao gồm thông tin cá nhân);

d) Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây thiệt hại đến hệ thống phản hồi hoặc hệ thống đánh giá danh tiếng (như đăng, nhập hoặc gửi đi thông tin hồi đáp hoặc sử dụng thông tin này vì mục đích không liên quan đến Nền Tảng);

e) Chuyển giao Tài Khoản của bạn cho bên khác khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi (tuy nhiên, nếu bạn cho phép các bên thứ ba truy cập Tài Khoản của bạn, bạn sẽ tự chịu hậu quả, và bạn vẫn sẽ chịu trách nhiệm về việc các bên thứ ba đó tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này và Hợp Đồng giữa chúng ta tùy từng trường hợp);

f) Phát tán hoặc đăng tin nhắn rác, virus, hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể gây thiệt hại hoặc làm tổn hại tính năng an toàn hoặc chức năngNền Tảng;

g) Tải và tập hợp các danh sách từ Nền Tảng của chúng tôi để đăng tải chung với danh sách từ các trang mạng, “khung”, “trang mạng nhân bản” hoặc theo cách khác kết hợp bất kỳ phần nào của Nền Tảng vào bất kỳ trang mạng nào khác;

h) Tìm cách sửa đổi, dịch thuật, phóng tác, hiệu đính, giải mã, bung hoặc đảo mã bất kỳ phần mềm nào do chúng tôi sử dụng liên quan đến Nền Tảng; hoặc

i) Thu nhận hoặc thu thập theo cách khác thông tin về những Người Sử Dụng, bao gồm địa chỉ email, khi chưa có sự đồng ý của họ.

5. Chiến dịch

a) Khách Hàng có thể đề xuất một Chiến Dịch thông qua Nền Tảng bằng cách cung cấp Nội Dung Chiến Dịch.

b) Người Ảnh Hưởng phù hợp với một Chiến Dịch bằng Công Nghệ Nền Tảng của chúng tôi có thể được mời gửi đề Đề Xuất cho Chiến Dịch. Khi đó, Người Ảnh Hưởng có thể gửi Đề Xuất của mình và sẽ bảo đảm rằng Đề Xuất đó đáp ứng các Yêu Cầu của Chiến Dịch theo quy định trong Nội Dung Chiến Dịch trên Nền Tảng.

c) Sau khi một Người Ảnh Hưởng chiến thắng đã được Khách Hàng chọn và đã được chỉ định để thực hiện Chiến Dịch, Người Ảnh Hưởng sẽ bị ràng buộc phải thực hiện Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng theo các Điều Khoản Sử Dụng này và các Quy Định của Chiến Dịch.

d) Khi (các) Người Ảnh Hưởng chiến thắng đã hoàn tất Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng theo Nội Dung Chiến Dịch và luôn tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng sẽ xác định Người Ảnh Hưởng có đáp ứng các KPI liên quan hay chưa (nếu có quy định trong Nội Dung Chiến Dịch). Trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào, chúng tôi sẽ ra quyết định cuối cùng và ràng buộc rằng Người Ảnh Hưởng đã hoàn tất Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng một cách phù hợp hay chưa.

e) Khi hoàn tất thành công Chiến Dịch và với điều kiện Người Ảnh Hưởng luôn tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Phí Người Ảnh Hưởng (áp dụng cho Người Ảnh Hưởng liên quan) sẽ do chúng tôi trả cho Người Ảnh Hưởng liên quan, phụ thuộc vào bất kỳ khoản khấu trừ nào về Phí Nền Tảng.

f) Chúng tôi có thể theo toàn quyền quyết định giữ lại hoặc giảm Phí Người Ảnh Hưởng nếu Người Ảnh Hưởng đã vi phạm Nội Dung Chiến Dịch hoặc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu Chiến Dịch chỉ được hoàn tất một phần, chúng tôi có thể quyết định không thanh toán hoặc chỉ thanh toán 50% hoặc 75% Phí Người Ảnh Hưởng.

g) Nếu xảy ra bất kỳ tranh chấp nào giữa Khách Hàng và một Người Ảnh Hưởng về việc Chiến Dịch đã hoàn tất thành công hay không, Người Ảnh Hưởng sẽ chờ quyết định của chúng tôi về vấn đề đó trước khi chúng tôi thanh toán Phí Người Ảnh Hưởng.

a) Đối với một Chiến Dịch cụ thể và phụ thuộc vào hình thức Chiến Dịch và Khách Hàng của chúng tôi theo từng thời điểm, dù hợp đồng của bạn ký trực tiếp với Khách Hàng hoặc với chúng tôi, chúng tôi có thể là đối tác hợp đồng trực tiếp của Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng hoặc chúng tôi có thể chỉ làm việc với tư cách người trung gian và việc chỉ định bạn làm Người Ảnh Hưởng cùng mọi quan hệ hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến quan hệ hợp đồng đó, và theo đó chúng tôi sẽ là Khách Hàng trực tiếp của bạn đối với Khách Hàng (và Khách Hàng ủy quyền chỉ cho SOCIAL8.ASIA để chỉ định bạn làm Người Ảnh Hưởng được chọn và quản lý việc thanh toán Phí Người Ảnh Hưởng thay mặt Khách Hàng). Là Người Ảnh Hưởng, bạn có thể tham khảo Hồ Sơ Khách Hàng để biết rằng Khách Hàng đó ký hợp đồng trực tiếp với bạn (chỉ định trực tiếp) hoặc hợp đồng của bạn được ký kết trực tiếp với chúng tôi (chỉ định của SOCIAL8.ASIA).

b) Trường hợp bạn, với tư cách Người Ảnh Hưởng, ký Hợp Đồng trực tiếp với Khách Hàng theo các Điều Khoản Sử Dụng này, bạn xác nhận và đồng ý rằng quan hệ giữa bạn với tư cách là Người Ảnh Hưởng và Khách Hàng là quan hệ của một nhà thầu độc lập. Không điều gì trong các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ nội dung nào của Hợp Đồng đó sẽ tạo ra quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý hoặc lao động giữa chúng tôi và Người Ảnh Hưởng trong trường hợp đó. Ngoài ra, không điều gì trong Hợp Đồng này hoặc bất kỳ nội dung nào trong Hợp Đồng sẽ được diễn giải là tạo ra quan hệ liên doanh, quan hệ hợp danh hoặc quan hệ người sử dụng lao động-người lao động giữa Khách Hàng liên quan và SOCIAL8.ASIA.

7. Nghĩa vụ của Người Ảnh Hưởng trong việc cung cấp Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng

Với tư cách là Người Ảnh Hưởng cho bất kỳ Chiến Dịch nào, trong khi thực hiện Chiến Dịch và bằng cách cung cấp Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng, bạn đồng ý:

a) Tuân thủ mọi Quy Định của Chiến Dịch theo quy định trong Nội Dung Chiến Dịch;

b) Không tạo bất kỳ mục nào trên Nền Tảng Tiếp Thị trái ngược với Quy Định của Chiến Dịch hoặc mang tính cách phỉ báng, hoặc có thể có tác dụng bất lợi đối với Khách Hàng, hình ảnh của Khách Hàng, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ theo đó Chiến Dịch được tổ chức (bao gồm không giới hạn, không được đăng hoặc đăng tải các nội dung tiêu cực hoặc mang tính vu khống hoặc bôi nhọ, không được đăng hình ảnh không đúng hoặc sai tên thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc Khách Hàng, nếu có);

c) Tuân thủ khung thời gian để thực hiện Chiến Dịch (bao gồm để cung cấp tất cả Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng kịp thời trong thời gian quy định đối với Chiến Dịch);

d) Duy trì (và không hiệu đính, xoá, ẩn hoặc theo cách khác làm cho không thể truy cập, trừ khi được Khách Hàng yêu cầu cụ thể), bất kỳ mục đăng tải hoặc nội dung được công bố của một Chiến Dịch, để cho phép Khách Hàng kiểm tra kết quả của Chiến Dịch, trong một khoảng thời gian ít nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chiến Dịch theo quy định trong Nội Dung Chiến Dịch;

e) Không tạo hoặc sử dụng, hoặc khuyến khích hoặc cho phép những người khác tạo hoặc sử dụng các tài khoản giả vì mục đích tương tác với Chiến Dịch và/hoặc tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm sai lệch kết quả của các Chiến Dịch;

f) Tuân thủ mọi Luật Áp Dụng;

g) Tuân thủ mọi quy định pháp luật và chính sách người sử dụng liên quan đối với Nền Tảng Tiếp Thị liên quan;

h) Tuân thủ với tất cả các điều khoản khác của Hợp Đồng Chiến Dịch.

8. Phí Người Ảnh Hưởng và Phí Nền Tảng

a) Khi gửi một Đề Xuất, Người Ảnh Hưởng sẽ được yêu cầu xác định mức Phí Người Ảnh Hưởng mà Người Ảnh Hưởng mong muốn áp dụng cho Dịch Vụ Người Ảnh Hưởng theo Chiến Dịch. Người Ảnh Hưởng sẽ bị ràng buộc bởi Đề Xuất và mức Phí Người Ảnh Hưởng đã đề xuất cho một Chiến Dịch, trừ trường hợp có nhầm lẫn rõ ràng.

b) Chúng tôi sẽ tính Phí Nền Tảng đối với các Người Ảnh Hưởng cho mỗi Chiến Dịch thành công bằng 15% của Phí Người Ảnh Hưởng (trước khi trừ nghĩa vụ thuế và các khoản phải trừ của Người Ảnh Hưởng). Phí Nền Tảng áp dụng cho Người Ảnh Hưởng liên quan sẽ được khấu trừ từ Phí Người Ảnh Hưởng trước khi khoản tiền còn lại được thanh toán và Phí Người Ảnh Hưởng được thanh toán cho bất kỳ Chiến Dịch nào thành công. Chúng tôi có thể điều chỉnh Phí Nền Tảng theo từng thời điểm và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ cập nhật nào bằng cách cập nhật mức Phí Nền Tảng liên quan bằng cách đăng tải một phiên bản cập nhật của các Điều Khoản Sử Dụng này trên Nền Tảng.

c)Trừ khi được quy định khác, mọi khoản Phí Người Ảnh Hưởng và Phí khác trên Nền Tảng được báo bằng Đồng Việt Nam. Ngay cả khi chúng tôi thực hiện nộp thuế theo luật định liên quan đến các khoản Phí Người Ảnh Hưởng, các Người Ảnh Hưởng sẽ tự chịu trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân của mình liên quan đến các khoản Phí Người Ảnh Hưởng.

9. Giới thiệu

Chúng tôi có thể đăng tên bạn, tên công ty hoặc doanh nghiệp của bạn, logo, hình ảnh hoặc phương tiện khác, và bản mô tả Chiến Dịch thành công của bạn và thông tin của bạn như một phần của các Dịch Vụ và/hoặc với các nội dung tiếp thị khác liên quan đến Nền Tảng.

10. Quảng Cáo

a) Trừ khi đã thỏa thuận khác với chúng tôi, bạn không được quảng cáo cho một nền tảng, sản phẩm hoặc dịch vụ khác trên Nền Tảng. Bất kỳ địa chỉ nền tảng khác đăng tải trên Nền Tảng, bao gồm danh sách sản phẩm, thầu, mô tả danh sách, bản giải thích hoặc bản thông báo, phải liên quan đến một Chiến Dịch hoặc một Dịch vụ của Chiến Dịch.

b) Chúng tôi có thể đăng quảng cáo người tài trợ và bất kỳ thông tin khuyến mãi nào trên Nền Tảng. Bạn sẽ xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn phải chịu do sự hiện diện của nội dung như vậy trên Nền Tảng.

11. Không gian lận

a) Bạn không được đăng tải địa chỉ email hoặc thông tin liên lạc khác trên Nền Tảng, trừ trong phần “email” của mẫu đăng ký, theo yêu cầu của chúng tôi hoặc theo cách khác được chúng tôi chấp thuận trên Nền Tảng.

b) Trừ khi bạn đã có quan hệ trước đó với một Người Sử Dụng, bạn chỉ được liên lạc với những Người Sử Dụng thông qua Nền Tảng.

c) Bạn không được gian lận trên Nền Tảng và đối với các Dịch Vụ do chúng tôi cung cấp bằng bất kỳ hình thức nào khác.

12. Quyền xem xét

Chúng tôi có thể đọc tất cả các thông tin trao đổi đã đăng trên Nền Tảng và tải xuống hoặc truy cập và thử nghiệm (nếu cần thiết), mọi tập tin, chương trình được tải lên và các Nền Tảng liên quan đến việc sử dụng Nền Tảng của bạn vì mục đích điều tra gian lận và để quản lý rủi ro và các mục đích liên quan.

13. Tranh chấp với Chúng tôi

Nếu một tranh chấp phát sinh giữa bạn và SOCIAL8.ASIA, và tranh chấp đó không thể được giải quyết bằng thỏa thuận hòa giải trong vòng ba mươi (30) ngày, tranh chấp đó sẽ được chuyển đến Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) để được giải quyết dứt điểm bằng trọng tài tại Việt Nam theo các Quy Tắc Trọng Tài của VIAC có hiệu lực ở thời điểm đó. Địa điểm trọng tài sẽ là Thành Phố Hồ Chí Minh. Tòa án trọng tài sẽ bao gồm ba (03) trọng tài viên được bổ nhiệm theo các Quy Tắc Trọng Tài của VIAC. Ngôn ngữ trọng tài sẽ là tiếng Việt.

14. Bồi thường và Giới Hạn Trách Nhiệm

Bạn sẽ bồi thường và miễn trách nhiệm cho SOCIAL8.ASIA và các đơn vị liên kết, nhân viên và nhà cung cấp đối với mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và chi phí phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bạn sử dụng, hoặc sử dụng sai, hoặc truy cập, dù trực tiếp hoặc gián tiếp, đến các Dịch Vụ hoặc bất kỳ nội dung nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba hiển thị thông qua Tài Khoản của bạn và vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG SẼ LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, SOCIAL8, CŨNG NHƯ CÁC GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC, NHÀ CUNG CẤP CŨNG NHƯ BÊN CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA SOCIAL8 CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH HẬU QUẢ, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ TỔN THẤT LỢI NHUẬN, TỔN THẤT DỮ LIỆU, CHI PHÍ MUA LẠI SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ.

15. Thông báo

Các thông báo pháp lý phải được gửi đến trang mạng của SOCIAL8.ASIA (trong trường hợp của SOCIAL8.ASIA) hoặc đến địa chỉ email bạn cung cấp cho SOCIAL8.ASIA trong quá trình đăng ký Tài Khoản (trong trường hợp của bạn). Thông báo sẽ được xem là đã gửi 24 giờ sau khi email đã được gửi, trừ khi bên gửi được thông báo rằng địa chỉ email không đúng hoặc email đã không được gửi. Theo cách khác, chúng tôi có thể gửi thông báo pháp lý đến bạn bằng thư tín đến địa chỉ bạn đã cung cấp trong quá trình đăng ký Tài Khoản. Trong trường hợp này, thông báo sẽ được xem là đã gửi ba ngày sau ngày gửi thư.

Bất kỳ thông báo nào gửi đến SOCIAL8.ASIA phải được gửi bằng thư bảo đảm qua bưu điện, (EMS hoặc dịch vụ phát chuyển nhanh tương tự).

16. Bảo mật Dữ liệu và Chính Sách Quyền Riêng Tư, Điều Khoản Bổ Sung

Điều quan trọng là phải đọc và hiểu tất cả các chính sách của chúng tôi do các chính sách này là quy định hoạt động của Nền Tảng. Các chính sách của chúng tôi, bao gồm tất cả các chính sách được dẫn chiếu trong nội dung các chính sách đó, là một phần của các Điều Khoản Sử Dụng này và cung cấp các điều khoản và điều kiện bổ sung liên quan đến các chi tiết cụ thể của Dịch Vụ Nền Tảng, Công Nghệ Nền Tảng hoặc Nền Tảng nói chung, bao gồm nhưng không giới hạn ở, Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi (xem Chính sách Quyền Riêng Tư tại đây [link]).

Mỗi chính sách như trên có thể thay đổi theo từng thời điểm. Các thay đổi có hiệu lực khi được chúng tôi đăng tải trên Nền Tảng. Khi sử dụng các dịch vụ cụ thể trên Nền Tảng của chúng tôi, bạn phải tuân thủ bất kỳ chính sách hoặc quy định đã đăng tải áp dụng cho các dịch vụ bạn sử dụng thông qua Nền Tảng, có thể được đăng tải theo từng thời điểm.Tất cả các chính sách hoặc quy định đó được đưa vào nội dung của Hợp Đồng Người Sử Dụng này.

17. Liên hệ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các Điều Khoản Sử Dụng này hoặc nếu muốn báo cáo vi phạm đối với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Văn phòng tại Việt Nam:
Công ty cổ phần Social8 Asia
M Office - 54 đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, TP HCM, Việt Nam

ĐT: (028) 73 098 098

Website: www.social8.asia

Xây dựng thương hiệu và gia tăng uy tín của bạn. Hãy trải nghiệm.